Jakie znaczenie dla kobiet ma konwencja stambulska

image_print

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Chciałam Ci przybliżyć temat, o którym się tyle mówi.
Czym jest konwencja stambulska, co nam zapewnia, dlaczego kobiety w naszym kraju mają prawo czuć niepokój.
Konwencja stambulska zawiera 81 artykułów podzielonych na 12 rozdziałów, jej struktura jest zgodna ze strukturą ostatnich konwencji Rady Europy. Treść dokumentu opiera się na czterech głównych zbiorach :

  • zapobieganiu,
  • ochronie i wsparciu ofiar,
  • ściganiu przestępców
  • zintegrowanej polityce.

Każdy z uwzględnionych powyżej obszarów, zapewnia szereg konkretnych działań na rzecz kobiet.

W preambule przywołano Europejską Konwencję Praw Człowieka, Europejską Kartę Społeczną i Konwencję w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, a także międzynarodowe traktaty dotyczące praw człowieka ONZ oraz Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego. W artykule 2 Konwencja wskazuje, że postanowienia te będą miały zastosowanie w czasie pokoju, a także w sytuacjach konfliktów zbrojnych z użyciem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Cele konwencji

konwencja stambulska ma na celu:
1. ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie,
ściganie i eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
2. przyczynienie się do eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz
wspieranie rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w tym
poprzez wzmocnienie pozycji kobiet;
3. stworzenie szeroko zakrojonego planu ramowego, polityk i działań na rzecz
ochrony i wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej;
4. zacieśnianie międzynarodowej współpracy mającej na celu likwidację
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
5. zapewnienie wsparcia i pomocy organizacjom i instytucjom władzy
wykonawczej w skutecznej współpracy na rzecz wypracowania
zintegrowanego podejścia do likwidacji przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej.
6. Niniejsza konwencja ustanawia określone mechanizmy monitorujące w celuzapewnienia jak najskuteczniejszego wdrożenia jej zapisów przez Strony.

Artykuł 2
Zakres konwencji

1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do wszelkich form przemocy wobec
kobiet, w tym przemocy domowej, która w większym stopniu dotyka kobiety.

2. Strony zachęca się do stosowania niniejszej konwencji do wszystkich ofiar
przemocy domowej. Przy stosowaniu niniejszej Konwencji Strony poświęcają
szczególną uwagę kobietom — ofiarom przemocy ze względu na płeć.

Artykuł 3 definiuje kluczowe terminy:

Dla celów niniejszej Konwencji:

a. „przemoc wobec kobiet” rozumie się jako naruszenie praw człowieka oraz
formę dyskryminacji kobiet, w tym wszelkie akty przemocy ze względu na
płeć, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej,
psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet, w tym
również groźby takich aktów, sytuacje przymusu lub arbitralnego pozbawienia
wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym;

b. „przemoc domowa” oznacza wszelkie akty fizycznej, seksualnej,
psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w rodzinie lub
gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub
partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce
zamieszkania, czy też nie;

c. „płeć społeczno-kulturowa” oznacza społecznie skonstruowane role,
zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za
odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn;

d. „przemoc wobec kobiet ze względu na płeć” oznacza przemoc skierowaną
przeciwko kobiecie ze względu na jej płeć lub taką przemoc, która w
szczególności dotyka kobiety;

e. „ofiara” oznacza każdą osobę fizyczną, której dotyczą zachowania wymienione
w ust. a i b niniejszego artykułu;

f. „kobiety” oznaczają również dziewczęta poniżej osiemnastego roku życia.

Artykuł 4

Zakazuje kilku rodzajów dyskryminacji, stwierdzając, że wdrażanie przez Strony postanowień niniejszej Konwencji, w szczególności środków ochrony praw ofiar, będzie zapewnione bez dyskryminacji ze względu na płeć, płeć, rasę, kolor skóry, język poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, stan cywilny, status imigranta lub uchodźcy lub inny status.

Ogólne zobowiązania

1. Strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych
i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia
uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet
lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn.

2. Strony podejmą konieczne środki prawne lub inne działania zapobiegające
wszelkim formom przemocy, popełnianej przez osobę fizyczną lub prawną, objętym
zakresem niniejszej Konwencji.

3. Podejmując wszelkie działania zgodne z zapisami niniejszego rozdziału,
uwzględnia się konkretne potrzeby osób narażonych ze względu na szczególne
okoliczności oraz należy kierować się przede wszystkim dobrem ofiary.

4. Strony podejmą konieczne działania zachęcające społeczeństwo, a w szczególności
mężczyzn i chłopców, do aktywnego udziału w zapobieganiu wszelkim formom
przemocy objętym zakresem niniejszej Konwencji.

5. Strony gwarantują, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. „honor” nie będą
uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy objętych zakresem
niniejszej Konwencji.

6. Strony podejmą działania niezbędne do promocji programów i inicjatyw na rzecz
wzmocnienia pozycji kobiet.

Konwencja stambulska prowadzi do podnoszenia świadomości społecznej

1. Strony promują lub prowadzą regularne kampanie i programy realizowane na
wszystkich szczeblach na rzecz podnoszenia świadomości, w tym współpracę z
krajowymi instytucjami praw człowieka oraz jednostkami ds. równouprawnienia,
społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi, szczególnie
organizacjami ds. kobiet. Celem tego rodzaju działań jest zwiększenie świadomości
oraz zrozumienia różnych przejawów form przemocy objętych zakresem niniejszej
Konwencji, ich oddziaływania na dzieci,

Zastanów się, co dla kobiety oznacza zniesienie tej konwencji w naszym kraju?
Jesli wiesz co nam proponuje rząd zamiast tej konwencji, jaką ochronę i prawa mają ją zastąpić napisz w komentarzu będę bardzo wdzięczna.
W tym momencie jestem pełna obaw, o przyszłość kobiet w Polsce.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konwecji stambulskiej polecam stronę Rzecznika Praw Obywatelskich.